• Doprava zdarma od 990 Kč
  • Vrácení zboží do 100 dnů
  • Výhody pro stálé zákazníky
  • Slevy do 90%
  • Kurzy zdarma

Obchodní podmínky

I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 

1. Provozovatelem internetového obchodu www.pasart.cz je obchodní společnost MAXIMUS, DIČ 7642140060, IČ 30045582, se sídlem Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, Polská republika. 
Tyto obchodní podmínky (dále OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pasart.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen PASART) a Kupujícího (zákazníka, spotřebitele).
2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:
a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PASARTem nebo s ní jinak jedná; 
b) podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve OP pro podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce PASARTu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. PASARTu nebo smluvních partnerů PASARTu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY: 

1. PASART sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, PASART si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PASARTu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném PASARTem uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží: jde-li o kupní smlouvu - ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla PASARTu, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy. 
2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, které PASART splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli PASARTu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
f) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář na webových stránkach PASARTu, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

III SMLOUVA:  

1. Uzavření smlouvy:
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném PASARTem tím, že požadované plnění (zboží, službu apod.) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu. Za případné chyby při přenosu dat PASART nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy PASART neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
2. Dodání předmětu koupě: 
Kupní smlouvou se PASART zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí PASARTu kupní cenu. PASART si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby. PASART Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují v souladu se smlouvou. Má-li PASART věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, PASART odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Dodá-li PASART větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. PASART odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
3. Odpovědnost PASARTu:
PASART odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména PASART odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které PASART nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy ními prováděné;
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití PASART uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; 
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; 
d) vyplývá-li to z povahy věci.
U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; 
d) odstoupit od smlouvy.
Neodstraní-li PASART vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu PASART nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že PASART nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující PASARTu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

IV PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU:  

Pro používaní internetového obchodu není povinná registrace. Registrace v internetovém obchodě umožňuje využití dodatečných služeb v rámci objednávek. Registace probíhá online přes registrační formulář (je nutné jej vyplnění a akceptace), který je dostupný na webových stránkách www.pasart.cz. Podmínkou registrace je akceptace obchodních podmínek internetového obchodu a vyplnění povinných osobních údajů. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, zbavit oprávnění pro používání internetového obchodu a také omezit přístup k části nebo celých zdrojů obchodu s okamžitým účinkem v souvislosti s porušením uživatelem obchodních podmínek a to zejména v případě, kdy uživatel:
a) poskytl během registrace nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, a uvedl tak v omyl třetí osoby nebo porušil jejich práva; 
b) prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob a to zejména osobnostní práva jiných uživatelů internetového obchodu;
c) dopustil se jiného jednání, které było PASARTu shledáno jako v rozporu s platnými právními předpisy nebo všeobecnými podmínkami využívání sítě internet nebo jako jednání působící škodu zájmům PASARTu.
Kupující, který byl zbaven práva k užívání internetového obchodu, nemůže provést opětnou registraci bez předchozího souhlasu PASARTu. Za účelem zajištění bezpečného předávání zpráv a informací v rámci služeb poskytovaných internetovým obchodem, PASART učiní technická a organizační opatření přiměřená ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření sloužící k zamezení neoprávněným osobám v získávání a modifikacím osobních dat posílaných síti internet. Uživatel v rámci internetového obchodu www.pasart.cz není oprávněn:
a) dodávat a předávat obsad, který není v souladu s právními předpisy např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobní práva a jiná práva třetích osob;
b) využívat internetový obchod způsobem, který narušuje jeho fungování;
c) rozesílat nebo umísťovat v rámci internetového obchodu nevyžádané obchodní informace (spamy);
d) využívat internetový obchod způsobem zatěžujícím ostatni Kupující a PASART; 
e) využívat veškerý obsah umístěný v rámci internetového obchodu pro jiné než pouze vlastní účely;
f) využívat internetový obchod způsobem, jež není v souladu se zákony platnými na území České republiky, ustanoveními těchto obchodních podmínek a taktéž s všeobecnými pravidly používání sítě internet. 

V ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů; spotřebitel s registrovaným účtem má možnost odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě sta (100) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; 
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá PASARTu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od PASART obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentach a formulářem o odstoupení od smlouvy (ke stažení v PDF jej naleznete ZDE), nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Spotřebitel odpovídá PASARTu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PASART bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, PASART však není povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi PASARTem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má PASART právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že PASART si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která PASARTu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; 
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující PASARTu, co ještě vrátit může, a dá PASARTu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VI BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ:  

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu PASARTu uvedenou výše. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené PASARTu pro marketingové účely poskytuje PASARTu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený PASARTu pro marketingové účely je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije kontaktního formuláře nebo prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. PASART si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat PASART prostřednictvím kontaktního formuláře nebo infolinky. PASART si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.
PASART může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VII PROVOZNÍ DOBA: 

Objednávky přes internetový obchod PASART: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci PASART nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VIII CENY A PLATBY:  

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu PASART nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi PASARTem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému PASARTu. PASART v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. PASART si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
PASART akceptuje následující platební podmínky:
a) platba prostřednictvím platební brány PayU. 
Informace o možnostech dopravy a platby lze najit ZDE.
Cyklické slevy z ceny zboží či služeb, slevové kódy z soutěží nebo jiných akcí a slevy z zákaznického věrnostního programu nelze vzájemně kombinovat a nelze kombinovat s aktuálními slevami v obchodě. Slevové kupóny lze uplatnit během propagačních akcí; není možné vyměnit slevový kupón za peníze. 

IX DODÁNÍ:  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu PASARTu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou PASARTu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však PASARTu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X SOUTĚŽE A LHŮTY K VYZVEDNUTÍ VÝHRY: 

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané PASARTem, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny PASARTem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi PASARTem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak PASART doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na PASART pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.